Dự án KCN

Nhà máy điện rác seraphi

Trung tâm kho vận Đông Việt Bắc Ninh